http://www.forum.mn

Монгол Улсын 2010-2012 оны төсвийн төсөл, 2010 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2011-2012 оны төсвийн төсөөлөл зэрэг бичиг баримтыг толилуулж байна

Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн тухай хуулийн 25 дугаар зүйлд заасны дагуу 2010 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2011-2012 оны төсвийн төсөөллийг төсвийн болон макро эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлтүүд, дунд хугацааны бодлого, зорилтыг тодорхойлох замаар Засгийн газраас боловсруулжээ.  2010 оны төсвийн төслийг 2009 оны 12 дугаар сарын 1-ний дотор УИХ-аар хэлэлцэн батлахтай холбогдуулан Та бүхэн эдгээр төслийн талаарх саналаа илэрхийлнэ үү.

Монгол Улсын 2010-2012 оны төсвийн төсөл (PDF)

2010 оны  төсвийн хүрээний мэдэгдэл (PDF)

Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2010 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл (PDF)

Date : 2009-10-19 16:02:31                        

Copyright © 2009 . All Rights Reserved.